Områdeguide

1. Ledelse og rammevillkår
Innføring av IKT som et pedagogisk verktøy i utdanningen krever en helhetlig forståelse av skoleutvikling. Ideelt sett innebærer en slik utvikling en dreining mot mer åpne organisasjonsformer, undervisningsformer og kompetanseutvikling.

Gjennom utsagnene og spørsmålene i dette området er målet å reflektere over hvordan skolens rammevilkår, visjon og planverk henger sammen med bruk av IKT. Visjoner og planer er viktige styringsverktøy for ledelsen, og vil kunne brukes til en bedre kvalitetsmessig organisasjonsutvikling. Rammevilkårene for skolens organisering trekkes gjennom skoleeiers innvirkning på administrative vilkår, samt økonomi.


2. Skolens ressurser
Dette området dreier seg om det tilfanget av ressurser skolen har til rådighet for pedagogisk bruk av IKT. Ressurser i denne sammenheng vil kunne være programvare, maskinvare, læringsplattformer, support og drift, infrastruktur. Gjennomgangen av området stiller også krav til refleksjon rundt skolens fysiske miljø og læringsarealer sett i forhold til pedagogisk bruk av IKT.


3. Kartlegging og planlegging
Dette området dreier seg om å skaffe seg oversikt over skolens behov for utvikling, derunder lærernes ferdighetsnivå og kompetansebehov for utvikling av læringsformer med pedagogisk bruk av IKT.

I området er det fokusert på å reflektere rundt hvordan skolen planlegger utvikling av IKT i sammenheng med kunnskap om lærernes og elevenes ferdigheter. Tilrettelegging av lærernes planlegging av IKT–bruk i undervisningen, også med tanke på tilpasset opplæring er et underpunkt av spesiell viktighet.


4. Digital kompetanse
Dette området dreier seg om hvordan skolen legger til rette for, utvikler, og vurderer digital kompetanse hos elever og lærere. Det er viktig å reflektere underveis på sammenhenger mellom elevenes digitale kompetanse på skolen og deres digitale kompetanse knyttet til fritidsbruk av IKT. Å kunne skape nytt innhold og kunnskap er en viktig del av det å være digitalt kompetent. Refleksjonen under arbeidet med dette området bør derfor også dreie seg om kreativitet med IKT på skolen i forhold til blant annet digital dømmekraft og informasjonssikkerhet.


5. Pedagogisk praksis
Dette området dreier seg om skolens faktiske bruk av IKT i læring og undervisning. Området handler i et elevperspektiv også om hvordan skolen vektlegger elevenes motivasjon, læringsutbytte, og hvordan skolen legger til rette muligheter for medvirkning. Underveis bør det reflekteres rundt disse faktorene sett i forhold til skolens retningslinjer for klasseromsledelse og IKT-bruk i klasserommet.


6. Organisasjon
I denne sammenhengen presenteres utsagn som peker til begrepet om lærende organisasjon generelt og til den digitalt kompetente skole spesielt. Åpen skolekultur, systematisk praksisutvikling og praksisdeling, kompetanseutvikling og kommunikasjon er kjennetegn ved organisasjoner der IKT i pedagogisk praksis får en særlig innvirkning. Skolekultur omhandler i denne sammenheng momenter som endring, deling, læring, utvikling, støtte, samarbeid og innovasjon.

Refleksjonen bør også dreie seg om hvordan verdier og holdninger danner felles praksis, og hvordan denne praksisen bidrar til utvikling av momentene nevnt over. I området er det også lagt opp til refleksjon rundt hvordan skolen kommuniserer internt og eksternt ved hjelp av IKT.