Mer om Skolementor

Skolementor gir skolen mulighet til å reflektere over sin tilrettelegging for og gjennomføring av pedagogisk bruk av IKT. Ved å bruke Skolementor vil skoleledere gjennom refleksjon over tilstanden og forslag til tiltak få hjelp til å kunne heve skolens strategiske og pedagogiske arbeid, noe som igjen kan øke elevenes læringsutbytte. Skolementor er utviklet med tanke på å sikre at skolens investering i IKT både med tanke på utstyr og heving av personalets digitale kompetanse, gjøres i forhold til realistiske målsettinger. Skolementor kan med fordel brukes som et utgangspunkt i dialog med skoleeier for å dokumentere behov og identifisere utfordringer.

 

Gjennom refleksjon skal man identifisere styrker og svakheter ved skolen. Etter gjennomføring får man anbefalinger for videre arbeid. Selv om Skolementor retter seg først og fremst mot skolens ledelse, bør man gjennomføre tjenesten i fellesskap med lærere og andre ansatte. En slik involvering av flere fra kollegiet bør kunne skape sterk en forankring og forståelse av skolens visjoner, praksis og læring ved bruk av IKT.