Hvordan bruke Skolementor

Før Skolementor startes bør du ha tenkt gjennom følgende:

* Hvem skal lede arbeidet med Skolementor?
* Hvem skal være med i prosessen?
* Hvilket område starter man med?

Skolementor er en ressurs for refleksjon, og det er diskusjonene rundt de ulike utsagnene som er sentrale. Skolementor er ikke ment som et status- eller rapporteringsverktøy. I utgangspunktet er det kun skolen selv som får tilgang til egne rapporter. Skolen kan selv avgjøre om skoleeier skal få tilgang til resultatene.

Skolementor gir best utbytte ved at skoleleder i samarbeid med en gruppe på skolen diskuterer de ulike utsagnene. En person bør ha ansvaret for å legge inn svarene på utsagnene i Skolementor.

 

Skolementor inneholder 30 utsagn fordelt på seks områder. Du tar stilling til utsagnene ved å reflektere over hvilket nivå skolen befinner seg på, og du kan starte med hvilket som helst område.

Områdene er:

* Ledelse og rammevilkår
* Skolens ressurser
* Kartlegging og planlegging
* Digital kompetanse
* Pedagogisk praksis
* Organisasjon


Informasjon om hvert område finnes i områdeguiden. Områdeguiden blir også tilgjengelig når du starter Skolementor.

Svarene lagres underveis, så Skolementor kan gjennomføres i ønsket tempo og rekkefølge. Det vil være mulig å lagre data fra en gjennomføring, og ha dette til sammenlikning ved ny gjennomføring.


Skolementor rapport

Du vil for hvert område få presentert en rapport for status og forslag til tiltak.

Når hele Skolementor er gjennomført vil summen av foreslåtte tiltak danne en hovedrapport som gir skolen konkrete råd for videre arbeid med planlegging og gjennomføring av pedagogisk bruk av IKT.